Fältskytteverksamheten är helt beroende av att deltagare hjälper till för att verksamheten skall gå att genomföra. Arbetet i Kikarfält STHLM sker frivilligt och ideellt. Deltagaravgifternas storlek är avpassade att täcka verksamhetens kostnader. Genom att alla som deltar i verksamheten bidrar, blir bördan lättare att bära och kostnaderna kan hållas nere.

Är du medlem i en annan förening? Se till att stötta den föreningen med egna arbetsinsatser. Engagera dig i styrelsearbetet och sök uppgifter. Skyttet i Sverige bygger helt på fungerande skytteföreningar som förvaltar de skjutbaneanläggningar som behövs för att skyttet skall kunna fortsätta!

la%CC%8Angha%CC%8All_11JUN2016-54_edited
långhåll_11JUN2016-105.jpg

FUNKTIONÄR

Gör en arbetsinsats

Vi är ständigt i behov av personer som vill bidra till föreningens verksamhet med arbetsinsatser. Banor ska dukas, mål ska underhållas, träffar skall markeras etc. Hör av dig till styrelsen och anmäl ditt intresse.

STÖTTA FÄLTSKYTTET

Bidra till föreningslivet

Den bästa insatsen du kan göra är att bidra till att en förening ansluten till SvSF upptar fältskytte i sitt program.

  • Hjälp din förening att förvalta de banor som finns

  • Engagera dig i din förenings styrelse

  • Hjälp föreningskamrater att upptäcka fältskyttet

  • Delta i tävlingar, tävlingsverksamheten är central för fältskyttets fortlevnad


Ett rikt föreningsliv inom vår skyttegren är en förutsättning för att verksamheten i stort skall ha en framtid!