top of page
långhåll_11JUN2016-110.jpg

PAPPMÅLSSKJUTNING

Genomförande

Våra pappmålsskjutningar genomförs som en normal figurskjutning. Ett lag börjar skjuta och genomför då 8 serier om 6 skott med markering mellan serierna. Skytte sker på 4 olika avstånd med början på ca 600 meter och avslutningsvis ca 1200 meter. På varje skjutplats skjuts två serier vilket ger skytten möjlighet att omedelbart efter första serien verifiera de korrektioner som kan vara nödvändiga. Mellan skjutplatserna sker förflyttning till fots och utrustningen behöver därför vara anpassad för detta. 


Medan första laget skjuter har andra laget markörtjänst. Markering innebär att träffläget visas för skyttarna vilket sker med pappskivor över kulhålen, förande av poängprotokoll samt träffbildsprotokoll. Träffbildsprotokollet är mycket värdefullt vid verifiering av ballistikdata. En pappmålsskjutning betraktas som en heldagsaktivitet.  


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

48 patroner av utprovad ammuntion, vindmätare, kompass, kikare, fältmässiga / oömma kläder, anteckningsmateriel, matsäck

Prickskyttebanan 2016-08-20-61.jpg

STÅLMÅL

Genomförande

Våra stålmålsskjutningar genomförs med fasta målinstallationer. Allt skytte sker från en och samma skjutplats. Vid obegränsad tillgång till skjutplats och riskområde finns möjlighet till skjutbara mål på avstånden 280 meter - 1200 meter. Skyttet sker parvis. Den som inte skjuter i paret bistår den som skjuter med målobservationer. De par som inte skjuter förbereder sig för sin omgång. Efter 4 minuters skjuttid överförs elden till nästa par.


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

50-100 patroner av utprovad ammunition, oömma kläder, anteckningsmateriel, tabeller för målmätning eller annan möjlighet att beräkna avstånd utifrån vinkel mått mot känd storlek. 

IMG_3481.jpg

RÖRLIGT MÅL

Genomförande

När vi skjuter mot rörligt mål gör vi det inledningsvis från 600 meter. Genomförandet är snarlikt mot stålmålsskjutningarna men med mer instruktion insprängt i passet. En viktig förutsättning är att målfarten är okänd. En del av skyttet mot rörligt mål går ut på att lära sig bedöma målfarten. 


Passet inleds av en kort genomgång av teknik för skytte mot rörligt mål och därefter ges individuell övning. Efter ett par löp samlas skyttarna för att dela med sig av sina erfarenheter samt ges möjlighet till att ställa frågor som kan intressera hela gruppen. I samråd med gruppen utvecklas skyttet till att omfatta längre avstånd, ändrad målfart eller andra svårighetshöjande moment. 


Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort, tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

Bra att ha

50-100 patroner av utprovad ammunition, kännedom om ammunitionens flykttid, benstöd, anteckningsmateriel, kikarsikte med riktmedel graderat i miliradianer.

IMG_4305_edited_edited.png

UTBILDNINGAR

Introduktionsutbildning

En gång årligen, vanligtvis på höstterminen, håller vi en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar en halv dags teori och målbildsvisning samt en halv dags praktiskt skytte. Utbildningen är avgränsad att omfatta endast skytte ut till 600 meter. Utbildningen syftar till att introducera gevärsskyttar till kikarfältskytte på tävlingsnivå. 

 

Påbyggnadsutbildning

Vår påbyggnadsutbildning omfattar 4 timmar teori som sker på distans, samt en hel dags skytte i avlyst terräng. Syftet med utbildningen är att fördjupa deltagarnas förståelse för skytte på långa håll samt förmågan att med det egna vapnet träffa mål på stora avstånd. Teoripasset omfattar övergripande teori, skytteteknik, ytterballistik och beräkning av skjutdata. Det praktiska momentet omfattar vindbedömning samt stor mängd skytte på avstånden 300-1200 meter.

 

Skräddarsydda utbildningar

Är du utbildningsansvarig i på kompaniet eller i hemvärnsgruppen och vill stärka dina soldaters förmåga att hantera förlängda skjutavstånd? Vi ordnar skräddarsydda utbildningar efter era behov.

Om vår pedagogik

Vårt mål med en kurs är alltid på förhand bestämt. Det kan vara att deltagaren ska ha fått grundläggande förståelse för en viss aspekt eller kunna tillämpa en metod. För att nå dit under en 

9H7A0102.jpg

TÄVLINGAR

Varje år arrangerar Kikarfält STHLM tävlingen Sommarträffen. Vid det här laget har det hunnit bli tradition. Tävlingen är en gåfältskjutning runt Livgardets skjutfält kombinerat med 15-16 skjutstationer i utmanande skjutställningar och avstånd. Varje station är konstruerad att pröva en viss förmåga. Utöver de uppenbara utmaningarna med okända avstånd och förmågan att bedöma vind kan det röra sig om att upptäcka mål, göra snabba bedömningar, bedöma framförhållningen på ett rörligt mål eller att hitta andra sätt att ta ut ett avstånd. Vilka utmaningar som behöver särskilda förberedelser framgår normalt av inbjudan, men börja tänk kreativt i din träning redan nu och glöm inte bort att träna upp fältvana och marschstyrka. Att fullborda tävlingen utgör en fysisk och psykisk prestation som kräver träning i såväl skytte som fältvana för att man ska bli en konkurrent att räkna med. Den som ägnar tankarna åt trötta ben och skoskav har inte fokus på vinden.

Deltagarkrav

För att delta krävs gevärsskyttekort och tävlingslicens för innevarande år samt eget vapen och ammunition som överensstämmer med de krav som ställs i inbjudan.

9H7A9738.jpg

VANLIGA FRÅGOR

Kan jag använda XX kaliber?

Största tillåtna kaliber enligt regelbok nationellt skytte gevär är 7,62 mm. När vi lägger våra riskområden använder vi försvarets riskmall för 6,5 mm ammunition. Den utgår ifrån Norma DL Fält för vilken försvarets forskningsinstitut (FOI) beräknat har ett Dmax om 4500 m. Det här innebär att enbart ammunition som presterar lika Dmax eller kortare än Norma DL Fält 6,5 mm kan användas. FOI’s beräkning av Dmax för ammunitionen skiljer sig från vad som erhålles med andra ballistikräknare. Därför är det enda praktiska att jämföra den egna ammunitionen med Norma DL Fält. Ammunition som presterar längre Dmax kan komma utanför det beräknade riskområdet med livsfarliga konsekvenser till följd och är därför förbjudna i vår verksamhet om inget annat sägs. Är du ändå osäker - hör av dig till oss innan skjutning! Generellt klarar inte högpresterande magnumkalibrar våra riskområden.   


Jag är anmäld till en aktivitet - Får jag ta med mina kompisar? 

Nej. För att underlätta för övningsledaren och för att minska störningen för övriga skyttar tillåter vi inte fler deltagare än den som är anmäld. Övningsledaren har ansvaret för verksamheten och behöver ägna sin uppmärksamhet åt de som skjuter och terrängen vi skjuter mot. 


Jag har en kompis som inte är skytt men som vill prova på - kan denne anmäla sig till skjutning? 

Nej. För prova på-verksamhet hänvisar vi till skytte under behörig instruktör i den egna föreningen. Har kompisen eget vapen och förutsättningar att delta i fältskytteaktiviteter är en bra start att komma på de figurskjutningar som anordnas på Stålboda som ett första steg. Under avsnittet “Att träna och tävla” finns det mer information om hur en figurskjutning går till. För ytterligare information om dessa skjutningar samt inbjudningar hänvisas till Stockholms skyttesportförbund.  


Jag är anmäld till en aktivitet - Varför får inte jag fotografera? 

Först och främst: vi gör detta för oss själva, inte för vår omvärld. I vår verksamhet vistas vi ibland på eller intill skyddsobjekt där fotoförbud råder. Vissa av våra deltagare vill heller inte synas på bild. För att inte lägga ansvaret på dessa personer att bevaka sitt intresse av att inte publiceras på bild vill vi därför inte att deltagare fotograferar helt fritt. Var och en ska kunna koncentrera sig på sitt skytte och inte oroa sig om man blev publicerad med bild på internet. Ibland gör vi undantag och då framgår det av inbjudan eller direkt kommunikation. Övningsledare eller av denne utsedd person kan fotografera men till det hör att man då också inventerat vem som inte vill synas på bild. 

Jag ska jaga älg den veckan ni tränar - varför gör ni roliga saker mitt i jaktsäsongen? (på riktigt, den här frågan får vi!)  

Fältskyttesäsongen löper från början av hösten till slutet av våren och avslutas i regel med ett SM. Kikarfälts säsong sträcker sig över hela året och våra aktiviteter bedrivs då vi får tillträde till terräng. Var och en bestämmer vad man vill göra med sin tid.

Jag anmälde mig direkt till en skjutning - varför fick jag inte plats? 

Kikarfält STHLM förbehåller sig rätten att fördela platser. Först och främst är träningarna till för tävlingsaktiva skyttar som är med och bidrar med arbete till fältskyttet så att tävlingar mm. kan genomföras. Vår målsättning är alltid att verksamheten ska få komma så många som möjligt till gagn. Därför kan vi ibland behöva tacka nej till de som är först på anmälan så att deltagare som aldrig varit med förut eller som behöver planera in en längre resa ska kunna delta i verksamheten. Vid tävlingsevenemang fördelas platser i första hand till de som ställer upp med arbete för genomförande av tävlingen. 

Nu finns en regelbok för långhållsskytte - använder ni den? 

För närvarande utvärderar vi regelboken för att se om den kan tillämpas på ett bra sätt i vår verksamhet. För att det ska vara tydligt vilka krav vi ställer och tills regelboken är genomarbetad på ett bättre sätt kommer vi fortsättningsvis använda regelbok för nationellt skytte gevär. Läs alltid inbjudningarna noggrant. Där anger vi vilken regelbok skjutningen sker under.  


Varför hänvisar ni till andra föreningar för medlemskap? 

Kikarfält STHLM anser att det är bättre att skyttar söker medlemskap och betalar medlemsavgift till föreningar som äger sin egen skjutbana och som också behöver medlemsavgiften för att finansiera underhåll av skjutbaneanläggningen. För att skyttet ska överleva är det viktigt att alla skjutbanor i landet används och underhålls. Vår verksamhet kan man delta i ändå under förutsättningar att man uppfyller de krav som ställs för deltagande: eget vapen som stämmer med de krav som ställs i inbjudan, gevärsskyttekort och tävlingslicens.  


Vad gör ni av alla intäkter ni får?

Vi återinvesterar allt i verksamheten. Syftet är att skapa en självförsörjande verksamhet som bedriver skytteaktiviteter med hög säkerhet, god kvalitet och tillgänglighet. 


Är det Kikarfält STHLM som håller i figurskjutningarna på Stålboda? 

Nej. Figurskjutningarna arrangeras under Stockholms skyttesportförbunds försorg. Figurskjutningarna är lite av en stomverksamhet för fältskyttet i regionen och samlar många och duktiga skyttar. De är således en bra plats att börja för den som vill komma igång med sitt skytte. 


Jag vill börja skjuta men ni har ingen planerad kurs - Vad kan jag göra? 

Till skillnad från pistolskytte behöver du inte gå någon särskild kurs för att börja skjuta fältskytte med gevär. Vi anordnar kurser som är mycket uppskattade därför att de ger en samlad introduktion under ordnade former, men många skyttar har dock kommit igång helt på egen hand. Har du eget vapen och medlemskap i en förening ansluten till Svenska skyttesportförbundet så går det utmärkt att ansluta till figurskjutningarna på Stålboda och lära sig mer av de skyttar som finns på plats. Tävlingslicens och gevärsskyttekortet löser du idag helt på distans, men du behöver medlemskap i en skytteförening ansluten till Svenska skyttesportförbundet. Mer information finns under avsnittet “att träna och tävla” under rubriken “om fältskytte”.

Kan jag delta på Sommarträffen med bil? 

Nej. En av utmaningarna med Sommarträffen är att prestera goda resultat under fältmässiga omständigheter. Vill man inte eller kan man inte gå långt med packning finns det andra uppskattade tävlingar vi kan rekommendera. 

bottom of page